Svenska English

Close
Integrationsforum

Intresserad av föreläsningar om integration, multikulturalism och invandring?


Jag sätter pennan – eller tangentbordet – åt sidan och tar istället upp mikrofonen.

Hos dig.

Det vill säga hos statliga verk, statliga/regionala/lokala myndigheter, företag, föreningar, skolor, religiösa samfund.

Hälsningar
Ilya

Klicka här för att veta mer.

fredag 19 september 2008

Villkora svenskt Palestinabistånd till respekt för mänskliga rättigheter

Sverige ger palestinierna mest bistånd i världen räknat per capita – nästan 1,4 miljarder kronor på två år.

Denna ekonomiska hjälp har som mål att assistera palestinierna i uppbyggande av ett statsskick baserat på demokrati, lika behandling av alla samt respekt för mänskliga rättigheter, inklusive etniska och religiösa minoriteter samt kvinnor och barn – de samhällsgrupper som ofta behandlas sämst i det palestinska samhället.

Sveriges ekonomiska assistans är välbehövlig. Dock finns det stark anledning att ifrågasätta om inte ständigt bistånd utan krav på motprestation snarare stjälper än hjälper palestinierna eftersom inga eller endast ringa framsteg har noterats.

Ett fall bland många som föranleder en kritisk granskning gäller den unge israelen Gilad Schalit. Han kidnappades för mer än två år sedan från det suveräna Israel – alltså inte från någon omtvistat område – av en tungt beväpnad invasionsstyrka från den av Hamas kontrollerade Gazaremsan. Hamas är en dominerande regeringspart och innehar premiärministerposten. Därtill har Hamas total kontroll av Gazaremsan. Hamas har konsekvent vägrat att frige Gilad Schalit, som kidnappades när han var 18 år gammal.

Pojken har sedan dess hållits inspärrad, utan tillgång till Röda korset, läkarvård, advokat eller kontakt med anhöriga. Hamas meddelar att pojken under dessa år aldrig tillåtits att få motion i solljus.

Palestinska terrorister som sitter i israeliskt fängelse har sina rättigheter garanterade av det israeliska rättsväsendet. De besöks av Röda korset, får obehindrad tillgång till advokater, journalister, familjmedlemmar, de får skriva hem. Barnamördaren Samir Kuntar, som nyligen släpptes, fick gifta sig, han åtnjöt äktenskapliga besök, tog universitetsexamen och lämnade israeliskt fängelse som en välgödd man som välkomnades varmt av Palestinska myndighetens Mahmoud Abbas.

De palestinska fångarnas villkor står alltså i bjärt kontrast mot den unge israelen Gilad Schalit, som ännu i det tredje året efter hans kidnappning inte fått se solljus, prata med eller skriva till sina anhöriga eller träffa advokater eller Röda korset.

Sverige ger betydande bidrag till palestinierna, utan krav på motprestation. Därigenom finansierar Sverige detta barbari, som är i total strid mot Genèvekonventionen och våra egna åtaganden om mänskliga rättigheter och anständighet.

Om Gilad Schalit betraktas av Hamas som en krigsfånge, har han rätt att behandlas i enlighet med de regler som Sverige har skrivit under. Om Sverige subventionerar organisationer, institutioner och politiska partier som öppet bryter mot dessa regler, gör sig Sverige skyldig till medhjälp eftersom palestiniernas lagstridiga människohandel hade inte varit möjlig utan svenskt bistånd.

Vad tänker Sveriges utrikesminister respektive biståndsminister göra för att villkora Sveriges nuvarande och framtida bistånd till Gilad Schalits omedelbara frisläppande? Tänker de fortsätta med den inslagna linjen av oinskränkta bidrag från våra skattepengar, utan något som helst krav på motprestation?

Etiketter: , , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 29 juni 2006

Palestinska lögner och raketer i utbyte mot israelisk fred

För ett år sedan drog sig Israel ur Gaza. Palestinierna har sedan dess avfyrat över 1000 raketer mot Israel.

I veckan kidnappade Hamas en israelisk soldat och en 18-årig pojke. Soldatens kidnappning rättfärdigades med att han var soldat, pojkens med att han i framtiden skulle bli soldat. 18-åringen avrättades omgående.

Enligt regeringspartiet Hamas är detta legitim krigsföring. Hamas kräver att Israel accepterar vapenstilleståndslinjerna från det krig palestinierna själva inledde för att upphöra med attackerna ”tills vidare”.

Taktiken heter ”takija” och betyder att ljuga för fienden, att inge falskt hopp tills man är stark nog att anfalla igen. Till dess gäller ”hudna” eller vapenstillestånd.

Även svenska Emmaus återger Hamas syn i en egen broschyr: ”Palestina utgörs idag av staten Israel och dess ockuperade områden; Gazaremsan, Västbanken och östra Jerusalem”. Hela ”staten Israel”.

Hamas program är staten Israels förstörelse. Palestinierna valde Hamas. Raketregnet från Gaza understryker detta val – en palestinsk stat inte bredvid utan istället för Israel. Målet uppnår de genom missbruk av civila – en taktik som är förbjudet enligt Genèvekonventionen:

Punkt 51/2:
Civilbefolkningen … skall inte utsättas som mål för attack. Våld vars huvudavsikt är att sprida terror bland civilbefolkning är förbjudet.

Punkt 51/7:
Civilbefolkningen skall inte användas … för att skydda militära mål från attack.

Punkt 58b:
De stridande partierna skall … undvika att förlägga militära mål i eller nära tätbefolkade områden.

Kraven ignoreras systematiskt av palestinierna.

Eftersom omvärlden finansierar palestinierna är det dags att vi villkorar hur våra skattepengar används: palestinierna måste uppfylla krav på civiliserat uppförande.

För att rädda civila palestinier och civila israeler och för att möjliggöra fred i regionen.

Etiketter: , , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

Raketer, kidnappning och avrättning: Hamas recept för fred

Sedan Israel drog sig ur Gaza har fler än 1000 raketer avfyrats därifrån mot israeliska städer.

Nu har Hamas kidnappat en israelisk soldat samt en 18-årig civil israel. I det förra fallet åberopar Hamas legitimitet eftersom han var soldat, i det senare fallet eftersom 18-åringen så småningom skulle bli soldat. Han avrättades omgående.

Båda är krigshandlingar – det säger Hamas, det palestinska regeringspartiet. Nu säger Hamas att om Israel accepterar vapenstilleståndslinjerna från det krig de själva påbörjade mot Israel, går de med på att inte attackera den judiska staten ”tills vidare”.

Taktiken beskrivs på arabiska som ”takija” och betyder att ljuga för fienden och inge falskt hopp tills man har byggt upp den egna styrkan och kan anfalla med full kraft. Till dess ingår man en ”hudna” eller vapenstillestånd.

Till och med helyllesvenska Emmaus återger Hamas långtidsplaner i en egen broschyr: ”Palestina utgörs idag av staten Israel och dess ockuperade områden; Gazaremsan, Västbanken och östra Jerusalem”. Hela ”staten Israel”, alltså.

Palestinierna valde Hamas i fria val. Hamas står för staten Israels förstörelse. Samtidigt har israelerna valt Kadima, som står för fortsatt bildande av en palestinsk stat bredvid Israel. Via det dagliga raketregnet från Gaza understryker palestinierna sitt val – en palestinsk stat inte bredvid utan istället för Israel.

Genèvekonventionen säger följande om palestiniernas missbruk av civila i krigsföring:

Punkt 51/2:
Civilbefolkningen … skall inte utsättas som mål för attack. Våld vars huvudavsikt är att sprida terror bland civilbefolkning är förbjudet.

Punkt 51/7:
Civilbefolkningen skall inte användas … för att skydda militära mål från attack.

Punkt 58b:
De stridande partierna skall … undvika att förlägga militära mål i eller nära tätbefolkade områden.


Samtliga krav ignoreras systematiskt av palestinierna.

Det finns en lösning: eftersom omvärlden finansierar palestinierna är det dags att villkorar detta stöd – våra skattepengar – till vissa minimala krav på civiliserat uppförande.

Till gagn för civila palestiniers liv, civila israelers liv och hela regionens framtida fredsutsikt.

Etiketter: , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 27 april 2006

Svensk trovärdighet naggas i kanten

De senaste dagarna har det skrivits mycket om svenska flygflottiljen F-17s beslut att dra sig ur den nära förestående internationella flygövningen i Italien, en övning för fredsbevarande insatser.

Förberedelser för F-17s deltagande har pågått i snart åtta månader, till en kostnad av mer än 350.000 kronor – medel som tas från våra skattepengar – varför en bra förklaring till detta slöseri skulle uppskattas. Enligt vissa medierapporter sägs beslutet bero på att Israel deltar i övningen.

Särbehandling
Som skäl har angetts att på grund av Israels konflikt med de regionala grannar vars mål är landets förintelse, är det osannolikt att Israel meningsfullt kan medverka i fredsbevarande insatser. Menar då försvarsministern att den enda regionen där fredsbevarande insatser är aktuella är i Mellanöstern? Eller menar man att inga israeliska hjälpinsatser är någonsin välkomna någonstans i världen? Alltså att Israel ska frysas ut i alla sammanhang?

Det är dessutom en argumentering som faller på sin egen orimlighet. Exempelvis kan nämnas att Norge har officiellt beslutat sig för samröre med en internationell terroristorganisation, Hamas, i trots mot ett tväreuropeiskt beslut. Men Sverige anger inte Norge som skäl för att dra in vårt deltagande i övningen – trots att Norge nu knappast kan anses bidra i en fredsbevarande roll när man trotsar världsopinionen och aktivt uppmuntrar ena parten i en konflikt – därtill en konflikt där Israel är motparten och just Israels närvarande anges som skäl för Sverige att dra sig ur övningen.

Politisk vinning
Likaså pågår i Storbritannien ett inhemskt terrorkrig och landet är engagerat i strider i såväl Afghanistan som Irak, men Sverige påpekar inte Storbritanniens krigsföring som skäl till att man drar sig ur den gemensamma övningen. Det finns all anledning att ifrågasätta Storbritanniens roll i eventuella fredsbevarande operationer om samma argument används – vilket det måste göra om man inte ämnar särbehandla en enda av världens alla stater, Israel. Att bland andra Italien också medverkat i Irak tycks inte heller ha påverkat det svenska beslutet – värdlandet Italiens trovärdighet i framtida fredsbevarande operationer har inte ifrågasatts av Sverige. Endast Israels deltagande har ifrågasatts.

Tidsmässigt kommer beslutet olyckligt nära åminnelsedagen för alla de judar och andra som industrimässigt mördades i ett Europa som för 60 år sedan vägrade att samarbeta tvärnationellt för att sätta stopp för tyranni och för att uppmuntra samexistens. Idag gör Sverige precis likadant. Just tajmingen är det mest olyckliga som tänkas kan – det är svårt att tro att tiden var medvetet valt. Å andra sida är det också svårt att tro att man drar sig ur fredsbevarande insatser av hänsyn till politiska vinningar.

Etiketter: , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer

torsdag 4 november 2004

Stolen Youth

Seminariet ”Stolen Youth” hölls på Göteborgs Universitet, Juridiska Insitutionen, fredag 5:e november 2004.

Föreningen Fred i Mellanöstern (FiM) i vilken jag är medlem verkar för en rättvis lösning på situationen i Israel och på Västbanken/Gaza.


FiM är mycket mån om att skapa en atmosfär där allas bästa tillgodoses på bästa möjliga sätt. Som samhälle skapar man inga förbättringar genom att enbart gynna den egna sidan på bekostnad av den andra – det bara förlänger problemet.

Fredag den 5:e november håller dock Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet, ett seminarium under namnet ”Stolen Youth”. Syftet är att belysa ungdomars lidanden i konflikten mellan Israel och palestinierna. Man syftar då enbart på palestinska barns lidande; de israeliska barnoffrens situation tas inte upp, ej heller att palestinska ledare hjärntvättar och indoktrinerar småbarn till att begå fasansfulla, människovidriga aktioner såsom självmordsbombningar, vapentransport och vapenträning.

Seminariets upplägg visar på ett oroväckande förakt för demokratiska principer:

1. Man upplåter en och en halv timme för en ensidig presentation av en bok samt videofilm i ämnet ”Stolen Youth”, som enbart syftar på palestinska barns lidanden. Ingen replik tillåts. ”Stolen Youth” syftar enbart på de palestinska ungdomar som av olika anledningar hålls i fängsligt förvar av Israel men som lever och återvänder hem. ”Stolen Youth” syftar alltså inte på de israeliska barn som bombats sönder, slitits i småstycken och lemlästats för livet som resultat av palestinska vuxnas och indoktrinerade palestinska barns ständiga attacker mot israeliska skolor, daghem, skolskjutsar och fester. De israeliska ungdomar som dör i dessa attacker återvänder inte hem. Men detta får inte tas upp på seminariet.

2. Den efterföljande paneldebatten vars tema är ”Barnens agerande – civilt motstånd eller terrorism” är ett mycket intressant ämne. Problemet är att det är även ett stort ämne. Endast 5 minuter per talare har avdelats för denna del av programmet. FiM får inte lov att besvara innehållet i den tidigare presentationen på en och en halv timme, utan får enbart lov att diskutera följande:
i) Vad är uppkomsten till problemet?
ii) Hur löser vi problemet?
FiM är inbjudna enbart för att med sin minimala närvaro legitimera seminariet.

3. I paneldebatten kommer en, eventuellt två, personer att representera den palestinska sidan. Därtill finns en svensk jurist tillgänglig för att ge sin syn på de juridiska förhållandena. Juristen får endast ta hänsyn till de utvalda delarna av situationen som presenterats under de föregående en och en halv timmarna. Med hänvisning till ”tidsbrist” nekades först FiM att ha med egen juridisk bisittare, sedan ändrades detta dock med förbehållet att 5-minuters total taltid fortfarande gällde.

4. Universitetet anordnar alltså ett seminarium där bara en sida av ett problem belyses. Denna sida får, enligt seminarieanordnarna, inte kritiseras. Vidare får företrädarna för den andra sidan ingen möjlighet att lägga fram sin syn på saken. Seminariet har karaktären av ett propagandajippo. Denna metod är varken akademiskt eller vetenskapligt tillfredsställande. Skattepengar går till att universitetet för ut propaganda.


Universitet gör sig till megafon för Palestinarörelsen.

Etiketter: , , , ,

Bookmark and Share
upplagd av Ilya Meyer